اخبار مربوط به «واریس بارداری»

در زمان مصرف این دارو ممکن است نسبت به تغییرات شدید دمایی حساس شوید