اخبار مربوط به «نی نی نازه»

خاطرات دخترکم به شعر های این کتاب گره خورده است. موقع خواب، هنگام غذا، وقت شانه کردن