اخبار مربوط به «نگه داری از لنز چشمی»

سوراخ شدن قرنیه، عفونت‌های شدیدو … از عوارض استفاده از لنز‌های رنگی غیراستاندارد است.