اخبار مربوط به «نگرانیهای زنان باردار»

از جمله دغدغه های بانوان در زمان بارداری چگونگی برخورد همسرانشان با آن هاست. به همین خاطر است که توصیه های فراوانی به مردان در طول دوره بارداری همسرانشان شده است. اهمیت این موضوع تا به آن جاست که حتی گاهی تعبیر بارداری برای مردان نیز به کار برده می شود نه به معنای فیزیکی […]