اخبار مربوط به «نکات استفاده از لنز تماسی»

سوراخ شدن قرنیه، عفونت‌های شدیدو … از عوارض استفاده از لنز‌های رنگی غیراستاندارد است.