اخبار مربوط به «نور واحد»

یادش می ماند که دستهایش را به دست امام بدهد و هر پله را…