اخبار مربوط به «نشت ادرار»

این تمرین در هر زمان و وضعیتی که هستید، خوابیده و یا نشسته، قابل انجام است.