اخبار مربوط به «نشانگر کتاب کاغذی»

قصه، قصه ی کتابه و کتاب خوانی!! اینا زلم زیمبوشه! حاشیه اس، اما همین حاشیه انگیزه سازه.