اخبار مربوط به «ندای شریف»

میرم به باغ ماهان همراه مش تقی خان
می رم به قلعه بم حمام گنجعلی خان