اخبار مربوط به «ناخن های قاشقی»

در سنین کم و بچه های شیر خوار نیز کم خونی دیده می شود