اخبار مربوط به «موتیف»

از کنار هم قرار دادن چند موتیف مربع، به طرح های جالبی می رسید.

خوبی این موتیف شش ضلعی اینه که از کنار هم قرار دادن هر چند تا از اون، می تونید به اشکال زیبایی برسید.