اخبار مربوط به «مهر مادری»

نویسنده: زهرا جوادی یادم باشد پسرم را نه برای این که کودک ناتوان است و نه برای اینکه فرزند عزیز من است و خدا مهر مادری را در دلم قرار داده و نه برای اینکه مجبورم و نه برای هیچ دلیل دیگری نگهداری نکنم! تر و خشک کردن بچه سختی های زیادی دارد. شب بیداری […]

تاریخ ارسال: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

به چشم های کودکانه ای که فقط و فقط قصد بازی دارند. به حالت صورتش خیره می شوم

تاریخ ارسال: ۰۴ آبان ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

چه کودکانه فکر می کنم. به پروردگاری که مهرورزی مادرانه را در وجودم نهاده دارم می گویم برایم چگونه پرودگاری باشد

تاریخ ارسال: ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬