اخبار مربوط به «مهرخ مهرافشار»

کتاب، مجموعه سه داستان کهن و آشناست که با شیوه “تصویرخوانی“ همراه شده است.