اخبار مربوط به «معاینات چشمی در کودک»

زمانی که بچه ها به مدرسه می روند و مشغول درس و تحصیل می شوند، در صورتی که از عینک استفاده نکنند، معاینه هر دو سال یک بار تکرار خواهد شد. کودکانی که عینک می زنند نیز حداقل سالی یک بار باید این معاینات را تکرار کنند.