اخبار مربوط به «مصرف صحیح دارو»

دارو را به همان اندازه و روشی که پزشک تجویز کرده به کودک بدهید.