اخبار مربوط به «مصرف آنتی بیوتیک»

لازم است سر وقت و به مقدار تجویز شده مصرف شود