اخبار مربوط به «مرکز پردازش صدا در مغز»

کودک هفت ماهه می تواند زبان مادری خود را تشخیص دهد.