اخبار مربوط به «مدد از ائمه»

یادش می ماند که دستهایش را به دست امام بدهد و هر پله را…