اخبار مربوط به «محمود پوروهاب»

کتاب علاوه بر سادگی فهم، بسیار ادبی نوشته شده و حس آمیزی و استعارات فراوانی دارد