اخبار مربوط به «محمدصادق شجاعی»

امام سجاد خطاب به والدین فرمودند:
حق فرزندتت بر تو این است که بدانی در حکومت پدری و سرپرستی او مسولی،موظفی فرزندت را به آداب و اخلاق پسندیده پرورش دهی او را به حداوند بزرگ راهنمایی کنی و در بندگی خدا یاری اش نمایی به رفتار خود در تربیت فرزندت توجه کنی،پدری که به مسولیت خویش آگاه است و….(رضی الدین طوبی مکارم اخلاق)