اخبار مربوط به «محسن عباسی»

گزاره های تصویری از اولین گزاره های تأثیرگذارند. یعنی از موقعی که بچه شروع می کند به شناختن دور و برش، این گزاره ها مؤثرند. کودک از وقتی می فهمد بین انسان ها تعامل و روابطی وجود دارد، از گزاره های تصویری تأثیر می پذیرد.

در سیستم تربیت دینی یک پیشینه دارد. اگر ما با رفتارهای مختلف محبتی در سنین زیر هفت سال، ارتباط اولیه کودک را با نماز به زیبایی شکل دادیم، این کودک اصلا خودش نمازخوان می شود.

تاریخ ارسال: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬