اخبار مربوط به «محبت مادری»

تا من بتوانم چیزهایی بنویسم و می نویسم البته. کتاب هایی را که نیاز به تمرکز دارند و در حضورش یا بیداری اش نمی توانم یک صفحه هم بخوانم، گذاشته ام کنارم. وقت را غنیمت می شمرم و با سرعت می خوانم و با سرعت می نویسم.

تاریخ ارسال: ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬