اخبار مربوط به «مجموعه 5 جلدی ماجراهای عمو وامیر»

با بهره گیری از رابطه عاطفی، نکات آموزشی واخلاقی را با زبان شعر ارائه می دهد.