اخبار مربوط به «ماه تولد نوزاد،هوش،طول عمر»

متخصصان معتقدند که ماه تولد نوزاد می‌تواند روی هر فاکتوری از هوش گرفته تا طول عمر افراد تأثیرگذار باشد.