اخبار مربوط به «ماء الشعیر طبیعی»

یکی از مواردی که در زیاد شدن شیر مادر خیلی خیلی تاثیر دارد، استفاده از ماءالشعیر واقعی است. توجه داشته باشید که ماءالشعیر یا دلستر های موجود در بازار منظور ما نیست و آنها اگر چه شاید کمی در ازدیاد شیر تاثیرگذار باشد، اما به اندازه ی ماءالشعیر طبیعی مفید نیستند.