اخبار مربوط به «لکنت زبان»

این عارضه معمولا یک رخداد تکاملی موقت درمیان کودکان ۵ ـ ۲ساله است که بتدریج با روان شدن کودک در استفاده اززبان مادری ازبین میرود.

تاریخ ارسال: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

کودکان در سن ۲-۵ سالگی امکان دارد دچار لکنت زبان شوند.

تاریخ ارسال: ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬