اخبار مربوط به «لنز رنگی»

سوراخ شدن قرنیه، عفونت‌های شدیدو … از عوارض استفاده از لنز‌های رنگی غیراستاندارد است.