اخبار مربوط به «قوس پا»

بارداری باعث افزایش اندازه ی پای زنان می شود و نسبتا تغییری دائمی می باشد.