اخبار مربوط به «قلاب بافی از پایه»

در این مطلب، قصد داریم آموزش دو نوع بافت فانتزی جهت حشیه کار را ارائه دهیم.

در آموزش های قبلی، بافت های اصلی قلاب بافی را با هم مرور کردیم. در این مطلب، قصد داریم آموزش دو نوع بافت فانتزی را ارائه دهیم.

آموزش بافت زنجیره و زنجیره ی مخفی در قلاب بافی.