اخبار مربوط به «قصه های شیرین مثنوی معنوی»

کتاب قصه های شیرین مثنوی معنوی نوشته جعفر ابراهیمی (شاهد ) مشتمل بر ۹۲ داستان از داستانهای مثنوی است که به زبانی ساده و در ۴ جلد به چاپ رسیده است .