اخبار مربوط به «قصه های دیروز، بچه های امروز»

آیا اگر آتش دهانش را پس بگیرد باز هم بلای جان همه خواهد شد؟