اخبار مربوط به «فیل»

قصه از زبان فیلی تربیت شده نقل می‌گردد. او با دوستان خود در جنگل گرفتار شکارچیان می‌شود. سربازانی کارشان رام کردن آن‌هاست. روزی سردار سربازان بر پشت فیل داستان می‌‌نشیند و با سپاه خود قصد حمله به خانه‌ی کعبه را دارد.