اخبار مربوط به «فهمیه محجوب»

این کتاب با شعرهایی زیبا و نقاشی های زلال، کودکان را با پدیده های طبیعت آشنا میکند.