اخبار مربوط به «فلسفه»

دخترک این روزها من را یاد خودم می‌اندازد. یاد تمام کارهایی که توی زندگی دنبال کردم چون جایی خوانده یا شنیده بودم مهم‌اند.

تاریخ ارسال: ۰۱ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

درکی که کودکان از خداوند دارند رابطه مستقیم با سن آنها دارد و توجه به همین امر می تواند کمک بزرگی به والدین بکند.