اخبار مربوط به «فرزندان خود را به سه خصلت تربیت کنید»

آیا کسی که پای دوستی اش نسبت به چیزی یا کسی می لنگد می تواند این دوستی را به کس دیگری آموزش دهد ؟