اخبار مربوط به «فرانک بااوم»

دورتی و دوستانش به قصر پادشاه میروند و ز او میخواهند تا آن یازده نفر را که که مجسمه تبدیل کرده است، آزاد نماید…