اخبار مربوط به «غذای استان قزوین»

این غذای لذیذ، غذای سنتی استان قزوین است و برای مهمانی های رسمی تهیه می شود.