اخبار مربوط به «غذاهای مفید در سه ماهه دوم بارداری»

مادران باردار بایستی در سه ماه دوم با توجه به شکلگیری اعضای بدن جنین از برخی گروه های غذایی بیشتر استفاده کنند.