اخبار مربوط به «غذاهای مفید در دوران بارداری»

مادران باردار بایستی در سه ماه دوم با توجه به شکلگیری اعضای بدن جنین از برخی گروه های غذایی بیشتر استفاده کنند.