اخبار مربوط به «عوامل پایه ای در تربیت ، دکتر سلطانی ، امنیت روانی»

احساسات ناخوشایند کودک تا به وضوح بیان نشوند، بیرون ریخته نشوند و به آن توجه نشود و به عنوان یک واقعیت پذیرفته نشود، درست نخواهند شد و تا آخر عمر کودک در ناخودآگاه او خواهند ماند و عذابش خواهند داد. احساسات نا خوشایند نسبت به هر چیز و هرکسی به خصوص در زیر ۶ سالگی باید گفته شود.

تمام رفتارهای ما را احساسات ما کنترل می کنند. حال اگر انسان احساس سالمی نداشته باشد، رفتار سالمی نیز نخواهد داشت. پایه گذاری احساس در سال های کودکی است یعنی ۶ سال اول. رشد عاطفی در شش سال اول کودکی صورت می گیرد.

تربیت کودک مثل ساختن ساختمان است.ابتدا پی را می ریزیم بعد قالب بندی می کنیم و ستون ها را می زنیم و بعد سقف را می سازیم. وظیفه ی والدین ساختن پی و ستون های اصلی و ساختن سقف طبقه ی اول است . هنر والدین این است که طوری پی و ستون ها را بسازند که کودک خودش ساختمان سازی را یاد بگیرد.

تاریخ ارسال: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها:

بچه ها برای رشد نیاز به حمایت دارند.
نا امنی تأثیر مستقیم بر یادگیری دارد. ذهن در حالت اضطراب نمی تواند یاد بگیرد.
ناامنی بر رشد عاطفی نیز تأثیر می گذارد.

تاریخ ارسال: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬