اخبار مربوط به «عوامل موثر بر افزایش دقت دانش آموزان»

ربط بی ربط همین جابود: مسئولیت پذیری بتواند دقت و تمرکز را بالا ببرد و همزمان سایر توانایی های دخترم را از سطح به عمق ببرد.