اخبار مربوط به «عوارض جانبی داروی ریسپریدون»

تغییر دارو و جایگزینی دارو تنها بر اساس نظر پزشک معالجتان ممکن است…

تحت نظر پزشک معالج کودکتان، درمان را ادامه دهید..