اخبار مربوط به «علائم سوزاک»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.