اخبار مربوط به «عفونت های مهبلی»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.