اخبار مربوط به «عفونت های مجاری ادراری»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.