اخبار مربوط به «عفونت های قارچی کودکان»

- جا مسواکی در یک تحقیق در سال ۲۰۱۱ ، جامسواکی به عنوان سومین مکان آلوده در خانه شناخته شد. اگر جامسواکی نزدیک به محل توالت باشد، کشیدن سیفون توالت باعث پخش شدن قطرات آب آلوده و نشستن آن روی جامسواکی می شود. برای تمیز کردن جامسواکی آن را در ماشین ظرفشویی با حرارت بالا […]