اخبار مربوط به «عفونت قارچی ناحیه تناسلی»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.