اخبار مربوط به «عفونت در زنان»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.