اخبار مربوط به «عفونت انگلی(تریکومونا)»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.