اخبار مربوط به «عدم استجابت دعا»

ما این را دوست نداشتیم، و خدا می دانست!